024 / 257 257 Subotica, Karađorđev put 2

Opšti uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI PRUŽANJA I KORIŠĆENJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA ASTRA TELEKOM DOO BEOGRAD

1.      OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim     Opštim     uslovima     pružanja     i     korišćenja     elektronskih komunikacionih usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi) se bliže uređuju uslovi  pod  kojima  Društvo  za  telekomunikacije  Astra  Telekom  d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Astra Telekom), zasniva korisničke odnose, pruža usluge i utvrđuje postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza Astra Telekom-a  i lica koja  po osnovu korisničkog Ugovora koriste  usluge  koje  pruža  Astra  Telekom  (u  daljem  tekstu:  Korisnik). Ovi Opšti uslovi čine sastavni deo korisničkog Ugovora i obavezuju na isti način kao i ugovorne odredbe.

Član 2.

Astra  Telekom  i  Korisnik  su  dužni  da  se  u  izvršavanju  međusobnih prava  i  obaveza,  koja  proizilaze  iz  međusobnih  odnosa,  u  svemu pridržavaju usvojenih propisa i zakona u ovoj oblasti.

2.      ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Korisnički odnos se zasniva, na zahtev Korisnika, danom potpisivanja korisničkog  Ugovora  (u  dalljem  tekstu:  Ugovor).  Korisnik  se  prilikom zaključenja   Ugovora   obaveštava   o   ponudi   usluge,   eventualnoj vremenskoj obavezi korišćenja servisa, cenama u skladu sa važećim Cenovnikom   kao   i   o   posebnim   pogodnostima   i   mogućnostima promene  paketa,  odnosno  raskida  ugovora.  Korisnik  je  dužan  da prilikom odabira odgovarajuće usluge pored Ugovora popuni obrasce Astra  Telekom-a  kojima  se  bliže  određuje  predmet  usluge,  cena, podaci  o  opremi  i  ugrađenom  materijalu,  što  sve  čini  sastavni  deo Ugovora i ugovorne dokumentacije.

Zahtev  za  zaključenje  Ugovora  može  podneti  punoletno,  poslovno sposobno  lice,  odnosno  ovlašćeni  zastupnik  ili  punomoćnik  pravnog licaa na jedan od sledećih načina:

•      u pisanoj formi, na obrascu operatora;

•      u   usmenoj   formi,   na   ovlašćenom   prodajnom   mestu operatora;

•      u elektronskoj formi.

Podnosilac zahteva je dužan da službeno lice koje vrši prijem zahteva, tačno  i  potpuno  obavesti  o  svim  podacima  potrebnim  za  njegovu obradu. Prilikom  zaključenja  Ugovora,  Korisnik  je  dužan  da  se  kod  Astra Telekom legitimiše, i to:

-  državljanin  Republike  Srbije  sa  ličnom  kartom  ili  drugim  zakonom priznatim  identifikacionim  dokumentom,  strani  državljani  pasošem,  a privremeno raseljena lica, lica koja imaju izbeglički status, kao i druga lica koja se nalaze u posebnom statusu na osnovu zakonom priznatog identifikacionog dokumenta;

- pravna lica i preduzetnici potpunim izvodom iz registracije Agencije za   privredne   registre   (ili   drugog   registra   kada   su   u   pitanju preduzetnici)   i   depoom   kartona   s   potpisima   lica   ovlašćenih   za zastupanje.

Legitimisanje se vrši na osnovu originalnih dokumenata. Nakon  podnošenja  zahteva  za  zaključenje  Ugovora.  Astra  Telekom vrši  proveru  pravnih  i  tehničkih  uslova  za  zasnivanje  korisničkog odnosa i pružanje usluge, a može vršiti i proveru platežne sposobnosti podnosioca   zahteva,   pribavljanjem   izveštaja   od   kreditnog   biroa, izveštaja o bonitetu ili na drugi uobičajen način.

Nakon izvršene provere Astra Telekom može:

•      zahtevati dopunu nepotpunog zahteva i / ili

•      od podnosioca, kao dopunu zahteva i preduslov zaključenja Ugovora, zahtevati odgovarajuće sredstvo obezbeđenja plaćanja usluga.

Smatraće se da zahtev koji nije uredno podnet u svemu  u skladu sa Opštim uslovima nije ni podnet. Astra Telekom ne preuzima obavezu da o odbijanju zahteva informiše podnosioca. U  postupku  zaključivanja  Ugovora  koriste  se  isključivo  obrasci  Astra Telekom-a. Ugovor se može zaključiti na određeno ili neodređeno vreme u skladu sa zvaničnimCenovnikom Astra Telekom-a. Ugovor  zaključen van  poslovnih  prostorija  ili na  daljinu  se  zaključuje tako  što  Astra  Telekom  Korisniku  uz  Ugovor  dostavlja  i  obrazac  za odustanak od ugovora i obaveštenje o podacima propisanim zakonom koji regliše zaštitu potrošača (ukoliko nije sadržano u ugovoru, opštim uslovima, posebnim uslovima ili drugim aktima koji regulišu uzajamna prava i obaveze Astra Telekom-a i Korisnika).

Astra  Telekom  ima  pravo  da  odbije  zaključenje  Ugovora,  odnosno zasnivanje pretplatničkog odnosa:

•      ukoliko  je  protiv  podnosioca  pokrenut  postupak  stečaja, likvidacije ili drugi postupak;

•       ukoliko se utvrdi  da  je  podnosilac  pravno lice ili  privredni subjekt  insolventan,  prezadužen,  da  ne  izmiruje  redovno svoje obaveze, ili da je njegov račun blokiran;

•      ukoliko  postoji  nemogućnost  pružanja  usluge,  a  naročito nepostojanje tehničkih uslova;

•       iz   razloga   predviđenih   važećim   propisima   Republike Srbije,   odnosno   odlukom   nosioca   javnog   ovlašćenja donetom u skladu sa propisima Republike Srbije.

3.      OBAVEZE ASTRA TELEKOM-a

Astra Telekom se obavezuje da:

•       Korisniku  omogući  korišćenje  usluge  ukoliko  postoje  svi  neophodni tehnički  uslovi  i  potrebni  preduslovi  za  realizaciju  usluge  na  lokaciji Korisnika;

•       svoju mrežu, neophodnu za korišćenje ugovorenih usluga, održava u ispravnom  stanju  u  cilju  neometanog  korišćenja  usluga  od  strane Korisnika;

•      Korisniku    obezbedi    korišćenje    usluge    u    skladu    sa    važećim standardima i propisima iz ove oblasti;

•       usluge pruža na tehnološki neutralnoj osnovi, kao i da, bez posebne saglasnosti  Korisnika,  promeni  tehnologiju  preko  koje  pruža  uslugu, pod  uslovom  da  korisniku  nastavi  pružanje  usluge  istog  ili  boljeg kvaliteta,  a  Korisnik  se  obavezuje  da  Astra  Telekom-u  kada  je  to potrebno, promenu tehnologije omogući;

•       podatke o Korisniku, kao i podatke koji su namenjeni Korisniku čuva i čini ih dostupnim Korisniku za vreme trajanja Ugovora.

•      pruži Korisniku sve podatke neophodne za konfigurisanje opreme na strani Korisnika;

•      bez  odlaganja  obavesti  Korisnika  o  problemima  koje  ustanovi  na njegovom korisničkom priključku;

•       korisnicima  Telefonije  obezbedi  pristup  uslugama   službi  za  hitne intervencije. Pozivi ka takvim službama se ne naplaćuju.

4.      OBAVEZE KORISNIKA

Korisnik se obavezuje da:

•       Astra  Telekom-u  dostavi  kompletne  i  ispravne  lične  podatke  i  da  u slučaju   promene   podatka   obavesti   istog   najkasnije   7   dana   od nastanka promene;

•       čuva  u  tajnosti  svoje  parametre  za  pristup  sistemu  za  korišćenje usluga  koji  u  navedeni  u  Ugovoru.  Podatke  o  svom  nalogu  Korisnik može da saopšti samo administratoru sistema ili službeniku tehničke podrške lično i to tek kada se nesumnjivo utvrdi njegov identitet;

•      se   prilikom   instaliranja   opreme   i   korišćenja   servisa   pridržava uputstava koje je dobio od Astra Telekom-a;

•      plaća mesečnu naknadu prema važećem Cenovniku;

•      blagovremeno reklamira sve  uočene  nedostatke koji mogu  uticati na kvalitet ugovorenog odnosa;

•      će javne telekomunikacione usluge koristiti samo za svoje potrebe;

•       poštuje  pozitivno  pravne  propise  i  međunardno  pravo  u  pogledu zaštite  autorskih  prava  i  prava  industrijske  svojine.  U  tom  smislu, zabranjeno   je   svako   neovlašćeno   snimanje,   javno   objavljivanje   i distribucija    programskih    sadržaja    koji    su    Korisniku    dostupni korišćenjem usluge, kao i svaki drugi oblik iskorišćavanja istih, u bilo koju svrhu osim za ličnu upotrebu.

5.      KVALITET USLUGA

Parametri kvaliteta  usluga  koje  pruža  Astra  Telekom  su  u skladu  sa pravilnikom   Agencije   kojim   se   regulišu   parametri   kvaliteta   javno dostupnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga. Astra Telekom ne može  garantovati da će mreže, a time i usluge, funkcionisati bez povremenih  i  privremenih  prekida,  zagušenja  i  smetnji.  U  slučaju smetnji  u  funkcionisanju  mreža,  odnosno  usluga,  Astra  Telekom  će smetnje otkloniti u najkraćem roku, ne dužem od 48 časova. U  slučaju  da  korisnik  primeti  smetnju  u  funkcionisanju  usluge  ima pravo  i  obavezu  da  je  bez  odlaganja  prijavi  kako  bi  Astra  Telekom ispitao  osnovanost  prijave  i  uzroke  eventualne  smetnje  i  preduzeo mere za njeno otklanjanje, u suprotnom smatraće se da Korisnik nije imao smetnji. U   slučaju   da   prekid   u   funkcionisanju   usluge   traje   duže   od   48 časova neprekidno krivicom   Astra Telekom-a, Korisnik ima pravo na srazmerno umanjenje mesečne pretplate  za usluge  za koje se plaća fiksna mesečna pretplata.

Astra Telekom je dužan da  o  prekidu  obavesti  korisnika  i  Agenciju navodeći  razloge  za nemogućnost otklanjanja kvara ili smetnje. Astra  Telekom  je  dužan  da  za  vreme  trajanja  korisničkog  odnosa Korisniku  omogući  korišćenje  usluge  iz  svoje  ponude,  s  tim  što zadržava  pravo  da  zbog  radova  na  mreži,  zbog  potreba  održavanja, proširenja  ili  poboljšanja  svojih  usluga  privremeno  obustavi  pružanje servisa  delimično  ili  u  celosti,  sve  dok  za  tim  postoji  opravdana potreba.

6.      PROMENA UGOVORA I DODATNI ZAHTEVI

Korisnik može podneti zahtev za izmenu ugovorenih uslova i dodatne zahteve   u   skladu   sa   ponudom   Astra   Telekom-a,   u   skladu   sa procedurom   Astra   Telekom-a,   u   zavisnosti   od   vrste   zahteva. Preduslov  za  realizaciju  zahteva  je  postojanje  pravnih  i  tehničkih mogućnosti za njihovu realizaciju.

Korisnik   je   u   obavezi   da   podnese   zahtev   za   svaku   promenu ugovorenih  uslova  i  realizaciju  dodatnih  zahteva,  uključujući  ali  ne ograničavajući  se  na  promenu  ličnih  podataka  i  registraciju  kontakt podataka,   promenu   paketa   usluga,   aktiviranje   dodatnih   servisa, privremeno isključenje usluge (u daljem tekstu: parkiranje usluge) na zahtev  Korisnika,  promenu  ugovorene  lokacije  korišćenja  usluge  na drugu lokaciju (seoba usluge) i sl.

Korisnici  se  upućuju  da  zahteve  za  promenu  ugovorenih  uslova  i realizaciju dodatnih zahteva podnose  na obrascima Astra Telekom-a budući da sadrže sve potrebne elemente za obradu zahteva. Zahtevi se mogu podnositi u pisanoj formi (slanjem na adresu Astra Telekom- a i elektronskim putem (slanjem na adresu info@astratelekom.com, uz prethodnu identifikaciju korisnika.

Parkiranje usluge na zahtev Korisnika je moguće na maksimalan i ne kraći  period  od  jednog  meseca,  uz  uslov  da  je  Korisnik  u  momentu podnošenja   zahteva   izmirio   sve   dospele   obaveze.   Zahtev   za parkiranje  usluge  Korisnik  može  podneti  samo  po  isteku  prvih  12 meseci  ugovorne  obaveze.  Razmak  između  2  zahteva  ne  može  biti kraći  od  12  meseci.  Zahtev  za  parkiranje  mora  biti  blagovremeno najavljen, a najkasnije 7 dana pre početka parking perioda.

Za vreme minimalnog period trajanja Ugovora,Korisnik ima pravo da, uz pismeni zahtev, promeni ugovorenu uslugu ili paket usluga, ukoliko izmena ugovorene usluge podrazumeva uslugu sa većom cenom, pri čemu se i cena usluge povećava u skladu sa zvaničnim Cenovnikom na  dan  promene.  Ukoliko  je  promena  zahtevana  u  toku  meseca  za tekući  mesec,  Korisnik  je  u  obavezi  da  za  tekući  mesec  doplati odgovarajuću  razliku.  Nakon  isteka  minimalnog  trajanja  ugovorne obaveze korisnik može da izvrši promenu usluge bez ograničenja ali ne više od jedan put u roku od 30 dana.

7.      IZMENA USLOVA UGOVORA

Opšti  uslovi,  Cenovnik  i  druga  opšta  akta  Astra  Telekom-a  koja regulišu  uzajamna  prava  i  obaveze  Astra  Telekom-a  i  Korisnika  su podložna promenama. Astra  Telekom  je  dužan  da  na  pogodan  način  (prilog  mesečnom računu,  SMS  poruka,  putem  elektronske  pošte,  na  svojoj  Internet stranici   ili   info   kanalu)   najmanje   mesec   dana   unapred   obavesti korisnike,  o  nameri  jednostrane  izmene  ugovorenih  uslova  pružanja usluge, kao i o pravu korisnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen. Korisnik  ima  pravo  da,  po  prijemu  obaveštenja  iz  prethodne  tačke, raskine  Ugovor  bez  obaveze  plaćanja  troškova  u  vezi  sa  raskidom, pod uslovom da se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi  pod  kojima  je  Ugovor  zaključen,  na  način  koji  nije  na  korist Korisnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa) i uslova   za   korišćenje   usluga   u   vezi   sa   ponuđenim   promotivnim pogodnostima. Korisnik pravo na raskid ugovora zbog izmena uslova pružanja  usluge  može  iskoristiti  najkasnije  do  stupanja  izmena  na snagu.    Ukoliko  Koisnik  u  periodu  do  dana  stupanja  na  snagu  i početka   primene   izmenjenih   uslova,   pisanim   putem,   ne   raskine Ugovor, smatraće se da je prihvatio predmetne izmene. Izmene  i  dopune  Opštih  uslova  koje  predstavljaju  usklađivanje  sa važećim  zakonskim  propisima  ne  smatraju  se  izmenom  uslova  pod kojima je zaključen Ugovor na štetu Korisnika, a u smislu prethodnog stava.

8.      USPOSTAVA USLUGE

Rok za uspostavu usluge, u slučaju postojanja tehničkih mogućnosti, je  30  (trideset)  dana  od  potpisivanja  Ugovora.  Astra  Telekom  može odstupiti    od    rokova    definisanih    Pravilnikom    usled    više    sile, nepredviđenih  okolnosti  koje  mogu  uticati  na  tehničke  mogućnosti realizacije,  kao  i  u  slučaju  posebnog  dogovora  sa  podnosiocem zahteva /Korisnikom.

U  slučaju  potrebe,  a  u  funkciji  uspostave  i  održavanja  odabranog servisa, Korisnik je dužan da Astra Telekom-u omogući pristup lokaciji koja  ispunjava  uslove   za  tehničku  realizaciju,  uspostavu  servisa, odnosno instalaciju korisničke opreme. Astra  Telekom  nije  dužan  da  instalira,  održava,  niti  vrši  bilo  kakve intervencije  na  računaru  ili  lokalnoj  računarskoj  mreži  kod  Korisnika, osim  u  vezi  sa  opremom  potrebnom  za  relizaciju  servisa  koju  je Korisnik dobio na korišćenje od Astra Telekom-a.

9.      PROMOTIVNE POGODNOSTI

Posebnim   odlukama,   Astra   Telekom   može   predvideti   promotivne pogodnosti   za  korisnike.  Pogodnosti  moraju  biti  jasno     i  vidljivo istaknute,   uključujući   i   uslove   pod   kojima   se   pogodnosti   mogu ostvariti. Po isteku pogodnosti, Korisnik nastavlja korišćenje usluge u skladu sa zvaničnim Cenovnikom Astra Telekom-a. 

10.    RASKID KORISNIČKOG ODNOSA

Astra  Telekom  može  raskinuti  korisnički  odnos  sa  Korisnikom  ako Korisnik ne izmiri svoje dugovanje iz korisničkog odnosa u roku od 8 dana  od  obustave  pružanja  usluga,  odnosno  isključenja  usluge.  U slučaju  jednostranog  raskida  ugovora  Astra  Telekom  ima  pravo  da preduzme   sve   pravno   dozvoljene   radnje   u   cillju   naplate   svojih potraživanja kao i eventualnih ugovornih kazni (za nevraćenu opremu) i   naknade   štete..   Zaostale   obaveze   podležu   obračunu   i   naplati zakonom propisane zatezne kamate i naplate sudskim putem. Ugovor se  smatra  raskinutim  danom  prijema  pisanog  obaveštenja  o  raskidu od strane Astra Telekom-a.

Ugovor   će   se   smatrati   raskinutim   i   ukoliko   Korisnik   nije   primio obaveštenje o raskidu zato što je promenio adresu prebivališta/boravišta, adresu registrovanog sedišta  i/ili  adresu  za prijem  pošte,  a  o  promeni  iste  nije  blagovremeno  obavestio  Astra Telekom  ili  ukoliko  izbegava  prijem  obaveštenja  o  raskidu,  odnosno ukoliko  Astra  Telekom  ni  posle  2  (dva)  pokušaja  ne  uspe  da  izvrši dostavu  obaveštenja  preporučenom  pošiljkom  na  poslednju  poznatu adresu Korisnika, s tim što će se, u tom slučaju, kao dan raskida uzeti dan kada je PTT ili neko drugo pravno lice specijalizovano za poslove dostave preporučenih pošiljki prvi put potvrdio da je pokušao uručenje obaveštenja o raskidu ugovora.

Astra   Telekom   može,   bez   otkaznog   roka,   jednostrano   raskinuti korisnički odnos i u sledećim slučajevima:

•      ako  Korisnik  omogući  drugom  licu  neovlašćeno  korišćenje  usluga  / opreme;

•       ako Korisnik koristi prijemnike u javnim prostorijama ili na otvorenom prostoru  dostupnom  za  publiku,  snima,  umnožava,  naplaćuje,  javno prikazuje ili na drugi način distribuira programski paket/pakete i njihov sadržaj;

•      ako  Korisnik  koristi  opremu  koju  je  dobio  na  korišćenje  na  adresi različitoj od navedene u Ugovoru;

•      ako Korisnik prevarno koristi uslugu/usluge; a

•      ako Korisnik krši pravo na industrijsko ili intelektualno vlasništvo Astra Telekom-a, vlasnika programa ili trećih Iica;

•      ako Astra Telekom prestane da pruža odgovarajuću uslugu/usluge;

•       ako  se  Korisnik  ponaša  na  nedozvoljen  način  a  kako  je  definisano odredbama ovih Opštih uslova Astra   Telekom   zadržava   pravo   jednostranog   raskida   ugovora   u slučaju naknadno nastalih pravnih ili tehničkih nemogućnosti pružanja servisa.

Korisnik   može   da   otkaže   Ugovor   obaveštavajući   Astra   Telekom pisanim putem i potpisivanjem zahteva za raskid Ugovora uz otkazni rok od 30 dana. Korisnik ima obavezu da izmiri sva dugovanja prema Astra Telekom-u i vrati opremu koju je dobio na korišćenju. Korisnik ovo pravo može iskoristiti u pogledu Ugovora u celini ili u delu koji se odnosi na pojedinačne usluge, pod uslovom da Korisnik koristi uslugu kod koje je delimičan raskid moguć. U slučaju raskida Ugovora pre isteka minimalnog perioda korišćenja, Korisnik  koji  je  pravno  lice  se  obavezuje  da  Astra  telekom-u  isplati celokupan   iznos   koji   odgovara   zbiru   svih   preostalih   mesečnih pretplata,  počev  od  dana  raskida  Ugovora,  do  isteka  ugovorenog minimalnog perioda korišćenja izabranih usluga, a u roku naznačenom na računu (naknada štete). U slučaju raskida Ugovora pre isteka minimalnog perioda korišćenja, Korisnik  koji  je  fizičko  lice,  se  obavezuje  da  Astra  Telekom-u  isplati celokupan   iznos   koji   odgovara   zbiru   svih   preostalih   mesečnih pretplata,  počev  od  dana  raskida  Ugovora,  do  isteka  ugovorenog minimalnog  perioda  korišćenja  izabranih  usluga,  ili  razliku  između pune  cene  usluge  i  popusta  /  pogodnosti  koje  su  ostvarene  kroz ugovornu  obavezu,  po  izboru  Korisnika,  a  u  roku  naznačenom  na računu (naknada štete). Pisano   obaveštenje   o   raskidu   Ugovora   koje   se   podnosi   u   ime Korisnika  koji  obavlja  poslovnu  delatnost,  podnosi  se  preporučenom pošiljkom sa povratnicom ili elektronskim putem, od strane ovlašćenog lica, na memorandumu firme, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica.  Ove  odredbe  (a  naročito  odredbe  koje  se  odnose  na  naknadu štete) se primenjuju i u slučaju da Astra Telekom jednostrano raskine Ugovor usled nepoštovanja ugovorenih odredbi od strane Korisnika.

U slučaju smrti Korisnika, njegovi naslednici ili članovi porodice mogu Astra Telekom-a tražiti prenos korisničkog odnosa u skladu sa tačkom 20. ovih Opštih uslova. Na  zahtev  naslednika  ili  člana  porodice,  Astra  Telekom  može  da omogući   promenu   korisnika   usluga   i   zaključi   nov   Ugovor   sa naslednikom ili članom porodice. Ukoliko naslednici ili članovi porodice preminulog   Korisnika   ne   podnesu   zahtev   za   prenos   korisničkog odnosa, korisnički odnos se smatra raskinutim danom smrti Korisnika. Naslednici preminulog Korisnika će se smatrati solidarno odgovornim do vrednosti Korisnikove nasledne mase, za sve njegove dugove koji su nastali pre datuma smrti. Astra  Telekom  može  da  zaključi  nov  Ugovor  sa  svakim  pravnim sledbenikom  preduzetnika ili pravnog lica koje je  prestalo da postoji, pod  uslovima  koji  važe  za  ustupanje  ugovora.  U  slučaju  otvaranja stečaja ili likvidacije nad Korisnikom koji je pravno lice, biće primenjeni važeći pravni propisi koji regulišu ovu oblast, kao i drugi važeći propisi Republike Srbije. Ukoliko   se   Ugovor   zaključuje     na   određeno   vreme,   Korisnik   je dužan   da   najkasnije   30   dana   pre   isteka   tog   vremena  Astra Telekom-u  podnese  pisanu  izjavu  o  otkazu  ugovora,  u  suprotnom, smatra  se  da  je  Ugovor  prećutno  produžen  na  neodređeno  vreme. Ukoliko je izjava o otkazu   podneta   nakon   isteka   navedenog   roka, Ugovor prestaje istekom roka od 30 dana od dana prijema otkaza od strane Astra Telekom-a.  Po podnošenju zahteva za raskid, Korisnik je u obavezi da izmiri sva dugovanja nastala po Ugovoru i vrati opremu koja je u vlasništvu Astra Telekoma na adresu sedišta firme u roku od 7  dana   od   dana   raskida  Ugovora   ili  obezbedi   pristup  istoj   radi demontaže.  Ukoliko  u  naznačenom  roku  Korisnik  ne  izvrši  povraćaj opreme ili je vrati u neispravnom stanju, odnosno oštećenu, u obavezi je da nadoknadi njihovu protivvrednost po važećem Cenovniku.

Ugovor na neodređeno vreme, kao i Ugovor za koji je istekao inicijalni minimalni  period  trajanja  se  može  otkazati  otkazom  izjavljenim  u pisanoj  formi (slanjem  izjave  o  otkazu  na  adresu  Astra  Telekom-a) i elektronskim  putem  (slanjem  na  adresu  info@astratelekom.com,  uz poštovanje  otkaznog  roka  od  najmanje  30  dana  od  dana  prijema otkaza  od  strane  Astra  Telekom-a,  izuzev  ukoliko  se  Astra  Telekom ne saglasi sa prestankom Ugovora pre isteka tog roka.

11. UGOVORI NA DALJINU I UGOVORI KOJI SE ZAKLJUČUJU VAN POSLOVNIH PROSTORIJA ASTRA TELEKOM-a

Ugovor  zaključen  van  poslovnih  prostorija  Astra  Telekom-a  ili  na daljinu  se  zaključuje  tako  što  Astra  Telekom  Korisniku  uz  Ugovor dostavlja   i   obrazac   za   odustanak   od   ugovora   i   obaveštenje   o podacima propisanim  zakonom koji regliše zaštitu potrošača (ukoliko nije  sadržano  u  ugovoru,  opštim  uslovima,  posebnim  uslovima  ili drugim  aktima  koji  regulišu  uzajamna  prava  i  obaveze  operatora  i korisnika). Troškove korišćenja sredstava komunikacije na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija radi zaključivanja Ugovora snosi Astra Telekom u celosti.

Korisnik  ima  pravo  da  odustane  od  Ugovora  zaključenog  na  daljinu, odnosno  izvan  poslovnih  prostorija  Astra  Telekom-a,  u  roku  od  14 dana   od   dana   zaključenja   Ugovora.   Protekom   navedenog   roka prestaje  pravo  korisnika  na  odustanak.  Korisnik  ostvaruje  pravo  na odustanak od Ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za  odustanak  od  Ugovora  zaključenog  na  daljinu,  odnosno  izvan poslovnih   prostorija  ili  na  drugi  nedvosmislen  način   (obrazac   za odustanak).  Astra  Telekom  će,  u  slučaju  odustanka  od  Ugovora, izvršiti povraćaj uplata koje je primio od Korisnika u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Vraćanje uplata se vrši na način predviđen tačkom 13. ovih Opštih uslova.

Astra Telekom može odložiti povraćaj sredstava dok ne dobije opremu koju  je  Korisniku  izdao  na  korišćenje  ili  dok  Korisnik  ne  dostavi pouzdan dokaz da je poslao opremu Astra Telekom-a, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada se Astra Telekom ponudi da   sam   preuzme   opremu.   Astra   Telekom   o   sopstvenom   trošku preuzima   opremu   koja   je   bila   isporučena   Korisniku   na   lokaciji korišćenja usluge, samo ako oprema po svojoj prirodi ne može da se vrati  na  uobičajen  način  preko  PTT  ili  nekog  drugog  pravnog  lica specijalizovanog    za    poslove    dostave    preporučenih    pošiljki,    u suprotnom,  obavezu  vraćanja  i  direktne  troškove  vraćanja  opreme snosi  Korisnik.  Korisnik  je  dužan  da  povraćaj  opreme  izvrši  bez odlaganja.

12.    NAPLATA USLUGA

Astra Telekom je u obavezi da Korisniku redovno dostavlja račun na adresu iz Ugovora. Ukoliko Korisniku ne bude dostavljen račun, to ga ne oslobađa obaveze plaćanja računa u roku dospelosti I Korisnik je u obavezi  da  do  dana  isteka  roka  za  plaćanje  računa  kontaktira  Astra Telekom (slanjem e-maila, pozivanjem kontakt centra itd.), kako bi mu račun, odnosno informacija o iznosu računa bila dostavljena. Korisnik je saglasan da mu Astra Telekom  račun sa detaljnom  specifikacijom dostavi isključivo po njegovom izričitom zahtevu. Obračunski period je jedan mesec, a plaćanje se vrši nakon izvršene usluge ispostavljanjem računa od strane Astra Telekoma. Korisnik će za   sve   izvršene   usluge   Astra   Telekom-a,   shodno   zaključenom Ugovoru, biti zaduživan počevši od dana aktivacije konkretne usluge, zaključno sa zadnjim danom u mesecu. Dospelost mesečnih obaveza plaćanja usluga je do 20. u mesecu za prethodni mesec. Korisnik je dužan da izvrši plaćanje iznosa na računu bez obzira da li je uslugu / usluge koristio Korisnik ili neko treće lice sa ili bez njegove saglasnosti. Astra Telekom  nije  odgovoran  ako uplata nije mogla  da se  evidentira  zbog  toga  što  je  Korisnik  dao  netačne  i/ili  nepotpune podatke ili što nije ispravno uneo  u obrazac  za plaćanje broj računa i/ili druge neophodne podatke za pravilno evidentiranje uplate. Ukoliko  Korisnik  ne  izmiri  svoje  obaveze  za  pružene  usluge,  Astra Telekom  ima  pravo  da  Korisniku  privremeno  onemogući  korišćenje usluga nakon prethodne opomene u pisanom ili elektronskom obliku, koje  će  sadržati  upozorenje  na  obavezu  izmirenja  dospelog  duga  i poziv da obaveze budu izmirene u roku od 30 dana. Ukoliko Korisnik ne izmiri svoje tekuće obaveze za pružene usluge u roku od 2 (dva) meseca od dana dospelosti obaveze, pri čemu je proteklo i najmanje 30 (trideset) dana od dana slanja opomene, Astra Telekom može da isključi Korisnika. Kod usluge Fiksne telefonije, usled neizmirenja obaveza, Korisniku će biti onemogućeni odlazni pozivi, a omogućeni dolazni pozivi, pozivi ka hitnim  službama  i  pozivi  ka  korisničkom  servisu  Astra  Telekom-a. Ukoliko  Korisnik  ne  izmiri  dugovanja  ni  u  roku  od  30  dana  od  dana onemogućavanja  odlaznih poziva, Astra Telekom  zadržava pravo da privremeno onemogući korišćenje usluge fiksne telefonije. Ukoliko  Korisnik  ni  nakon  8  dana  od  dana  isključenja  usluge  fiksne telefonije ne izmiri zaostala dugovanja, Astra Telekom zadržava pravo da  izvrši  demontažu  Korisnikovog  telefonskog  priključka  i  opreme, nakon  čega  se  smatra  da  je  Ugovor  automatski  raskinut,  dok  se Korisnik  obavezuje  i  saglasan  je  sa  time  da  isplati  sva  preostala dugovanja.  Kod  raskida  Ugovora  za  telefonski  broj  koji  je  prenet  u mrežu Astra Telekom-a, Astra Telekom će isti, odmah, bez odlaganja, vratiti matičnom operatoru. Ukoliko  Korisnik,  nakon  privremenog  isključenja  zbog  duga,  a  pre isteka  roka   za  automatski  raskid  ugovora,  izvrši  uplatu  dospelih potraživanja, Astra Telekom će u roku od 48 sati ponovo nastaviti sa pružanjem   usluga   koje   su   bile   privremeno   obustavljene   zbog neizmirenih obaveza. Ponovna aktivacija usluga naplaćuje se u skladu sa važećim Cenovnikom. Kod  usluge  Fiksne  telefonije,  Astra  Telekom  radi  zaštite  interesa Korisnika  i  sprečavanja  mogućih  prevara  i  zloupotreba,  ima  pravo upućivanja   pisanog   (uključujući   i   email)   ili   usmenog   telefonskog obaveštenja  Korisniku  u  bilo  kom  trenutku  u  toku  meseca,  ukoliko njegova  potrošnja  značajno  prelazi  uobičajene  iznose  potrošnje  za datog  Korisnika  (neubičajena  potrošnja),  kao  i  zahtevanja  dodatnih sredstava  obezbeđenja  naplate  usluge ili suspendovanja usluge  radi sprečavanja nastupanja težih štetnih posledica po Korisnika i / ili Astra Telekom-a.

13.    REKLAMACIJA / PRIGOVOR KORISNIKA

Korisnik  može  da  podnese  prigovor  sa  obrazloženjem  na  kvalitet pružene usluge i iznos kojim je zadužen za izvršene usluge u roku od 30  dana  od  dana  pružanja  usluge  ili  dospeća  računa  za  uslugu.  Uz izjavljenu reklamaciju / prigovor Korisnik je dužan da dostavi račun za izvršene usluge na uvid kao i sve druge dokaze u prilog svojih tvrdnji. Prigovori na iznos računa i na kvalitet pružene usluge se podnose u pisanoj formi u Poslovnoj jedinici Astra Telekom-a ili slanjem pisma na zvaničnu adresu sedišta Astra Telekom-a, putem elektronske pošte i / ili  usmenim  putem  pozivanjem  broja  dostupnog  na  internet  stranici Astra Telekoma. Prilikom dostavljanja prigovora, potrebno je da svaki korisnik  jasno  naznači  da  li  se  radi  o  prigovoru  na  iznos  računa  ili prigovoru na kvalitet pružene usluge. Takođe je potrebno da Korisnik koji  podnosi   prigovor   dostavi   odgovarajuće   podatke   potrebne   za proveru ličnog identiteta. Kada  se  prigovor  podnosi  u  ime  Korisnika  koji  obavlja  poslovnu delatnost, potrebno je da prigovor podnese ovlašćeno lice Korisnika, na memorandumu firme, overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Drugo  lice  može  u  ime  Korisnika,  podneti  prigovor  ukoliko  dostavi overeno  punomoćje.  Punomoćje  koje  nije  dato  advokatu,  mora  biti overeno  kod  nadležnog  organa  overe  i  da  sadržu  svrhu  i  obim ovlašćenja i lične podatke Korisnika usluga i podnosioca prigovora. U slučaju podnetog prigovora na iznos dela računa kojim je Korisnik zadužen,  Korisnik  je  dužan  da  plati  nesporan  deo  iznosa  računa. Ukoliko Korisnik osporava ceo iznos računa, Korisnik je dužan da plati prosečno   mesečno   zaduženje   za   poslednja   tri   meseca   koja   su prethodila periodu na koji se prigovor odnosi. Astra  Telekom  je  dužan  da  najkasnije  u  roku  od  8  dana  od  dana prijema   reklamacije   /   prigovora,   pisanim   ili   elektronskim   putem odgovori Korisniku na izjavljenu reklamaciju / prigovor. Rok za rešavanje reklamacije / prigovora ne može da bude duži od 15 dana  od  dana  podnošenja  reklamacije  /  prigovora.  Izuzetno,  ukoliko Astra  Telekom  iz  objektivnih  razloga  nije  u  mogućnosti  da  udovolji zahtevu   Korisnika   u   roku   koji   je   dogovoren,   dužan   je   da   o produžavanju  roka  za  rešavanje  reklamacije  /  prigovora  obavesti Korisnika  i  navede  rok  u  kome  će  ga  rešiti,  kao  i  da  dobije  njegovu saglasnost.  Produžavanje  roka  za  rešavanje  prigovora  moguće  je samo jednom. Ukoliko  je  reklamacija  /  prigovor  osnovan,  a  Korisnik  je  prethodno platio  račun  u  celosti,  Korisniku  će,  na  njegov  zahtev,  biti  vraćen odobreni   iznos.   U   slučaju   da   Korisnik   ne   podnese   zahtev   za vraćanjem  plaćenog,  a  Ugovor  je  i  dalje  važeći,  smatraće  se  da  je izvršio avansnu uplatu u visini odobrenog iznosa. Vraćanje  novca  Korisniku  (bez  obzira  na  osnov  vraćanja)  se,  iz tehničkih  i  organizacionih  razloga,  može  vršiti  isključivo  uplatom  na tekući račun korisnika  koji Korisnik  dostavi  Astra Telekom-u. Rok  za vraćanje novca je 30 dana od prijema zahteva, a može se produžiti u slučaju  neblagovremenog  dostavljanja  podataka  o  računu  Korisnika Astra Telekom-u. Način podnošenja i rešavanja reklamacija / prigovora je bliže regulisan Pravilnikom o rešavanju prigovora / reklamacija korisnika na izvršenu uslugu,  koji  je  jasno   istaknut   na  svim   prodajnim   mestima  Astra Telekom-a,   a   dostupan   je   I   na   zvaničnoj   web   prezentaciji   – http://astratelekom.com Astra  Telekom  ne  odgovora  za  štetu  ako  je  kvalitet  pružene  usluge manji  od  propisanog  ili  ugovorenog  zbog  objektivnih  uzroka  koji  se nisu  mogli  predvideti,  izbeći  odnosno  ukloniti  (viša  sila),  kao  i  zbog blagovremeno  najavljenih  radova  na  održavanju  mreža  i  usluga  u rokovima primerenim okolnostima.

Pravilnik   o   rešavanju   prigovora/reklamacija   korisnika   na   izvršenu uslugu jasno je istaknut na svim prodajnim mestima Astra Telekoma, a dostupan je i na zvaničnoj web prezentaciji.

14.    OPREMA

Oprema koju je Korisnik dobio na korišćenje odabranih usluga, ostaje u vlasništvu Astra Telekom-a i ista se Korisniku daje na korišćenje uz potpisivanje  specifikacije  korisničke  opreme.  Instalirana  oprema,  po isteku ili raskidu Ugovora, mora biti vraćena Astra Telekom-u u stanju u  kojem   je  i  primljena  na  korišćenje,  u   originalnoj   ambalaži  sa originalnom  dokumentacijom.  Korisnik  se  obavezuje  da  će  opremu dobijenu na korišćenje čuvati sa pažnjom dobrog domaćina. U slučaju neispravne   ili   oštećene   opreme,   ukoliko   je   oštećenje   nastalo neovlašćenim   delovanjem   Korisnika,   Korisnik   je   u   obavezi   da nadoknadi njihovu protivvrednost po važećem Cenovniku.

Uslovi  iz  prethodnog  stava  važe  i  u  slučaju  izgubljene  /  nevraćene opreme.  Astra  telekom  nije  u  obavezi  da  izvrši  povraćaj  sredstava ukoliko  je  Korisnik  po  ovom  osnovu  platio  naknadu,  a  naknadno izvršio vraćanje opreme.

Korisnik se obavezuje da:

•       neće   samostalno,   niti   uz   pomoć   trećeg   lica,   vršiti   zahvate   na instaliranoj  opremi  koja  je  u  vlasništvu  Astra  Telekom-a,  a  koju  je Korisnik dobio na korišćenje za vreme trajanja Ugovora;

•       će snositi sve troškove u vezi popravke i održavanja opreme koju je dobio   na   korišćenje,   ukoliko   se   ustanovi   da   je   uzrok   problema nestručno korišćenje opreme;

•       će, u slučaju krađe opreme koju je dobio na revers, u roku od 24 sata obavestiti  Astra  Telekom  o  novonastaloj  situaciji  i  dostaviti  zvaničan zapisnik  ovlašćenih  nadležnih  izvršnih  organa.  Ukoliko  je  Korisnik dostavio Astri Telekom zapisnik ovlašćenih izvršnih organa, Korisniku će  biti  omogućeno  dobijanje  nove  opreme  na  korišćenje.  Ukoliko Korisnik  ne  dostavi  zapisnik  o  krađi,  u  obavezi  je  da  plati  naknadu zbog nevraćanja opreme, a koja je definisana važećim Cenovnikom.

Astra  Telekom  se  obavezuje  da  će  zameniti  neispravnu  opremu  i otkloniti sve kvarove na opremi bez dodatne naknade, osim onih kojih nastanu  nepažnjom  ili  namernim  delovanjem  Korisnika  (fizički  lom, otvaranje i slično).

15.    PRESELJENJE PRIKLJUČKA

Zahtev  za  presljenje  priključka  se  podnosi  isključivo  na  obrascima Astra Telekom-a.

Korisnik  ima  pravo  preseljenja  priključka  (u  daljem  tekstu:  seoba usluge). Seoba usluge je moguća samo ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti  na  novoj  lokaciji,  uz  uslov  da  je  Korisnik  u  momentu podnošenja  zahteva  izmirio  sve  dospele  obaveze  i  uz  najavu  od najmanje mesec dana unapred. Seoba se vrši o trošku Korisnika, uz plaćanje naknade definisane zvaničnim Cenovnikom Astra Telekom-a. Ukoliko  ne  postoje  tehničke  mogućnosti  za  seobu,  Korisnik  koji  je zasnovao   korisnički   odnos   na   neodređeno   vreme   može   otkazati Ugovor tako da Ugovor prestaje istekom roka od 30 (trideset) dana od prijema zahteva za seobu. Ukoliko ne postoje tehničke mogućnosti za seobu   usluge,   Korisnik   koji   je   zasnovao   korisnički   odnos   sa minimalnim   periodom   trajanja   korisničkog   odnosa,   ima   pravo   da raskine ugovor na način predvidjen i sa posledicama iz tačke 10. ovih Opštih uslova.

Astra  Telekom  nije  odgovoran  za  nepostojanje  tehničkih  mogućnosti za seobu usluge.

Preseljenje  opreme,  koja  je  data  na  korišćenje  Korisniku  na  drugu lokaciju  u  objektu  ili  na  drugo  priključno  mesto,  može  biti  izvršeno samo  uz  saglasnost  i  asistenciju  Astra  Telekom-a.  Ukoliko  Korisnik postupi suprotno ovom stavu, Astra Telekom ima pravo da Korisniku ukine uslugu i zahteva povraćaj opreme u ispravnom stanju ili ukoliko nije moguće, naplati naknadu štete zbog nevraćanja opreme, a koja je definisana važećim Cenovnikom.

16.    OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Astra Telekom odgovara isključivo za stvarnu štetu koju je pretrpeo i dokazao  Korisnik  kao  posledicu  namere  ili  grube  nepažnje  Astra Telekom-a,   izuzev   ukoliko   je   imperativnim   propisima   predviđena drugačija  odgovornost.  Astra  Telekom  ne  odgovara  za  izgubljenu dobit niti za posledičnu štetu.

Isključuje  se  odgovornost  Astra  Telekom-a  za  pretrpljenu  štetu  u slučaju da je do štete došlo usled:

•      više  sile  ili  razloga  čije  se  dejstvo  nije  moglo  predvideti,  ni  izbeći  ili otkloniti.

•      radnje   Korisnika   ili   trećeg   lica,   koju   Astra   Telekom   nije   mogao predvideti i čije posledice nije mogao izbeći ili otkloniti, a naročito zbog toga  što  se  Korisnik   nije  pridržavao  uputstava  Astra  Telekom-a, važećih   propisa,   Ugovora,   Opštih   uslova   i   drugih   akata   Astra Telekom-a    koji    obavezuju    Korisnika,    kao    i    zbog    korišćenja neadekvatne  opreme,  nepravilne  instalacije,  konfigurisanja  ili  rada opreme i/ili uređaja na lokaciji Korisnika;

•      smetnji  u  funkcionisanju  linija,  mreža,  resursa  ili  kapaciteta  drugih operatora, preko kojih se pruža ili od kojih zavisi funkcionisanje usluge, a  naročito  u  slučaju  isključenja  telefonske  linije  preko  koje  se  pruža usluga   i   to   bez   obzira   na   odnos   Astra   Telekom-a   sa   drugim operatorom;

•      planiranih radova na mreži blagovremeno najavljenih korisnicima;

•      smetnji u funkcionisanju usluge na koje Astra Telekom objektivno ne može   da   utiče   uključujući,   ali   ne   ograničavajući   se   na   smetnje izazvane interferencijom, odnosno frekvenijskim opsegom mreže koji je   dodeljen   od   strane   Agencije,   atmosferskim   prilikama,   fizičkim preprekama, nepokrivenosti teritorije signalom van ugovorene lokacije korišćenja usluge i sl.;

•      privremenog  i  povremenog  preopterećenja  (zagušenja)  dela  mreže zbog neplaniranog povećanja obima saobraćaja;

•      privremene  ili  trajne  promene  teritorijalne  pokrivenosti  mrežom  iz razloga  ekonomske  isplativosti,  odluke  nosioca  javnih  ovlašćenja  ili nemogućnosti pružanja usluge iz drugih razloga;

•      gubitka podataka, neovlašćenog  pristupa podacima od strane trećeg lica,   štete   prouzrokovane   virusima   i   drugim   štetnim   računarskim programima i sl.;

•      sadržaja prenetog podsredstvom korišćenja usluge;

•      promene telefonskog broja Korisnika;

•      poziva upućenih prethodnom korisniku broja koji je dodeljen Korisniku.

Astra  Telekom  nije  odgovoran  za  štetu  ili  povredu  prava  koje  usled nedozvoljenih  radnji  i  zloupotreba  Korisnika  pretrpi  drugi  Korisnik  ili bilo  koje  treće  lice  ili  sam  Korisnik.  Korisnik  je  odgovoran  Astra Telekom-u, drugom  Korisniku i svakom  trećem  licu koje pretrpi štetu usled nedozvoljenog ponašanja Korisnika u korišćenju usluge / usluga Astra  Telekom-a,  uključujući,  a  ne  ograničavajući  se  na  slučajeve definisane ovim Opštim uslovima i standardima prakse.

Astra   Telekom   nije   odgovoran   Korisniku   za   gubitak   podataka, neovlašćen pristup podacima Korisnika od strane trećih Iica, štetu na uređajima  Korisnika  nastalu  usled  virusa  i  sl.  do  kojih  dođe  nakon povezivanja Korisnika na javnu komunikacionu mrežu Astra Telekom- a  ili  do  koje  dođe  usled  korišćenja  telefona  i/ili  drugog  uređaja suprotno uputstvu proizvođača ili Astra Telekom-a.

Šteta  za  koju  odgovara  Astra  Telekeom  ni  pod  kojim  uslovima  ne može biti veća od iznosa mesečne naknade koju je Korisnik uplatio za korišćenje usluge.

17.    NEDOZVOLJENE RADNJE KORISNIKA

Ponašanje  Korisnika  koje  se  ima  smatrati  nedozvoljenim  je  svako ponašanje koje je suprotno imperativnim propisima Republike Srbije i međunarodnom pravu kao i zaključenim ugovorima i konvencijama te važećim   preporukama,   kodeksima   koji   se   odnose   na   korišćenje Interneta, računara i računarskih mreža. Naročito  se  ima  smatrati  nedozvoljenim  ponašanje  kojim  se  vrši krivično  delo,  privredni  prestup,  povreda  autorskog  prava  i  prava industrijske  i  intelektualne  svojine,  vrši  delo  nelojalne  konkurencije, ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava, ukoliko se njime  vrši  povreda  dobrih  poslovnih  običaja  i  pravila  o  zaštiti  prava potrošača,   ukoliko   se   njime   vrši   povreda   ugovora,   konvencija   i preporuka   u   oblasti   telekomunikacionog   prava,   kao   i   kodeksa ponašanja na Internetu. Korisnik je odgovoran i za svu štetu koju prouzrokuje ovakvim svojim ponašanjem.  Za  svoje  nedozvoljeno  ponašanje,  krivično,  građanski  i na bilo koji drugi način, odgovara isključivo Korisnik. Ocena   Astra   Telekom-a   o   nedozvoljenom   ponašanju   Korisnika smatraće  se  osnovanom  u  slučaju  kada  postoji  sumnja  u  pogledu nedozvoljenog ponašanja Korisnika u smislu ovih Opštih uslova.

Ukoliko, po svojoj oceni ili po prijemu prijave, zaključi da se Korisnik u korišćenju servisa ponaša na nedozvoljen način, Astra Telekom može, radi otklanjanja uzroka kršenja pravila:

•      poslati upozorenje Korisniku;

•      suspendovati Korisniku odlazne pozive;

•      suspendovati Korisniku uslugu fiksne telefonije.

Ukoliko Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem po ponovnom aktiviranju   usluge,   Astra   Telekom   ima   pravo   da   Ugovor   odmah jednostrano   raskine,   uz   obaveštenje   upućeno   Korisniku.   Ukoliko Korisnik dokaže da njegovo ponašanje nije bilo nedozvoljeno u smislu ovih   Opštih   uslova,   Astra   Telekom   će   mu   omogućiti   ponovno korišćenje usluge.

18.    FIKSNA TELEFONIJA

Javna fiksna telefonska usluga zasnovana je na upotrebi širokopojasnog prenosa podataka i upotrebom SIP protokola.

Korisnik  može  koristiti  javnu  govornu  uslugu  koristeći  telefon  ili  neki drugi klijentski aparat ili aplikaciju, koja je u mogućnosti da paketizuje govor  i  da  komunicira  putem  SIP  protokola.  Uspostavljanje  veze  se obavlja  obaveznom  autorizacijom  Korisnika.  Korisnik  uslugu  može koristiti samo na adresi unetoj u korisnički ugovor.

Astra  Telekom  korisniku  dodeljuje  pretplatnički  broj  iz  javnog  plana numeracije dodeljnog Astra Telekom-u. Dodeljeni pretplatnički broj je vlasništvo Astra Telekom+a. Korisnik može zadržati pravo korišćenja pretplatničkog  broja i  ukoliko dođe  do  raskida  ugovora  i prelaska na drugog operatera javne telefonske usluge, a u skladu sa uslovima koji su propisani od strane RATEL-a. Tokom trajanja Ugovora, Astra Telekom zadržava pravo izmene broja, sa  tim  da  je  u  obavezi  da  korisnika  obavesti  najmanje  15  dana  pre promene broja. Usluga prenosivosti broja omogućuje Korisniku da promeni postojećeg operatora  usluge  fiksne  telefonije  i  postane  korisnik  javne  fiksne telefonske usluge Astra Telekom-a i pritom  zadrži svoj postojeći broj prilikom promene operatora javne telefonske mreže na fiksnoj lokaciji. Korisnik koji želi da izvrši prenos broja je obavezan da Astra Telekom- u kao primaocu broja podnese pismeni Zahtev za prenos telefonskog broja  uz  obavezno  davanje  lične  karte  na  uvid.  Zahtev  za  prenos telefonskog   broja   smatra   se   istovremeno   zahtevom   za   raskid pretplatničkog odnosa kod operatora davaoca broja. Korisnik  se  obavezuje  da  će  izmiriti  sve  obaveze  prema  operatoru davaocu  broja,  nastale  do  trenutka  prenosa  broja  u  mrežu  Astra Telekom-a, kao i obaveze nastale u toku postupka prenosa broja i sva naknadno   dospela   potraživanja   prema   operatoru   davaocu   broja, nastala do trenutka i u vezi sa raskidom ugovora. Korisnik prihvata da mu  Astra  Telekom,  u  skladu  sa  obavezom  predviđenom  propisima, suspenduje  pozive  na  rok  od  30  dana,  a  potom  da  ga  na  zahtev operatora  davaoca  broja  trajno  isključi  ukoliko  ne  izmiri  zaostala dugovanja   prema   operatoru   davaocu   broja,   nastala   do   trenutka raskida ugovora. Podnosilac  zahteva  postaje  Korisnik  javne  fiksne  telefonske  usluge Astra  Telekom-a,  izvršenjem  prenosa  i  aktivacijom  usluge,  te  je  od dana izvršenog prenosa obavezan na plaćanje mesečne naknade. Operator  davalac  broja  nije  obavezan  da  omogući  prenos  broja  ako podneseni   zahtev  sadrži  neke  formalne   nedostatke  iz  člana  10. Pravilnika  o  prenosivosti  broja  u  javnim  telefonskim  mrežama  na fiksnoj lokaciji (“Službeni glasnik RS” br. 52/11), a koji onemogućavaju postupanje. Podnosilac  zahteva  se  upozorava  da  u  slučaju  realizacije  prenosa broja  iz mreže  Telekom  Srbija  a.d.  Beograd  može  doći  do  prekida  i prestanka  mogućnosti  korišćenja  usluga  za  čiju  se  uslugu  zahteva širokopojasni xDSL pristup, uključujući ADSL internet , koje se pružaju preko javne telefonske mreže Telekoma Srbija a.d. vezane za broj koji se  prenosi.  Podnosilac  zahteva  se  saglašava  sa  svim  posledicama prouzrokovanim    prestankom    važenja    pretplatničkog    ugovora    o korišćenju  ADSL   usluga   njegovom   voljom,  u   skladu  sa  važećim propisima,   pretplatničkim   ugovorom   i   opštim   uslovima   operatora pružaoca xDSL usluga. Astra  Telekom  će  u  roku  od  3  (tri)  radna  dana  od  dana  saznanja  o razlozima  kašnjenja  odnosno  nemogućnosti  prenosa  broja,  uputiti podnosiocu zahteva obrazloženje sa uputstvom da u roku od 8 (osam) dana od prijema ovog obaveštenja otkloni razloge  zbog kojih prenos nije moguće izvršiti. Prenos broja će se izvršiti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana prijema  urednog  zahteva  Korisnika,  izuzev  ukoliko  naknadno  budu utvrđeni  razlozi  za  nemogućnost  ili  kašnjenje  prenosa  broja,  a  o postojanju istih Astra Telekom nije znao niti morao da zna u momentu primanja zahteva za prenos telefonskog broja. Korisnik koji je izvršio prenos broja ne može ponovo da traži prenos istog  broja  u  period  kraćem  od  šest  meseci  od  dana  kad  je  izvršen prenos broja. Astra Telekom u svojstvu davaoca broja može odbiti zahtev Korisnika za prenos broja kod drugog operatora primaoca broja ako postoje iste smetnje   iz   člana   10.   Pravilnika   o   prenosivosti   broja   u   javnim telefonskim  mrežama  na  fiksnoj  lokaciji  koji  se  odnosi  na  razloge odbijanja zahteva za prenos broja u mrežu Astra Telekom-a, dok iste ne budu otklonjene. Za   sve   druge   odnose   između   Astra   Telekom-a   kao   operatora primaoca  broja  i  Korisnika  koje  su  vezane  za  uslugu  prenosivosti telefonskog  broja,  primenjuju  se  ostale  odredbe  Opštih  uslova  Astra Telekom-a  i  Pravilnika  o  prenosivosti  broja  u  javnim  telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji. Astra Telekom se obavezuje da poštuje odluke i uputstva Ratela, i da korisniku   obezbedi   uslugu   u   skladu   sa   važećim   standardima   i zakonima iz ove oblasti. Astra   Telekom   se   obavezuje   da   omogući   pozive   korisnika   ka mrežama drugih operatera, kako u zemlji tako i u inostranstvu, kao i da  korisnicima obezbedi pristup uslugama službi za hitne intervencije. Pozivi ka takvim službama se ne naplaćuju. Astra  Telekom  se  obavezuje  da  obezbedi  korisniku  ažuran  uvid  u izvršene pozive i obračunatu cenu po svakom pozivu. Usluga  Telefonije  je  zasnovana  na  tehnologiji  prenosa  glasa  putem širokopojasnog  prenosa  podataka  i  kao  takva  može  biti  nedostupna usled kvara na paketskoj mreži ili nestanka električne energije. Astra Telekom ne odgovara za štetu i izgubljenu dobit koju Korisnik ili drugo  lice  pretrpi  usled  privremenih  ili  povremenih  prekida  pružanja usluge. Astra  Telekom  nije  odgovoran  za  štetu  koji  Korisnik  nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima Postupak   Korisnika   smatraće   se   zloupotrebom   ili   nedozvoljenom radnjom  ako  je  u  suprotnosti  sa  pozitivnim  zakonskim  propisima  ili savesnošću ili dobrim poslovnim običajima. Pored  slučajeva  navedenih  u  Opštim  uslovima,  Astra  Telekom  ima pravo  da  isključi  pretplatnički  telefonski  broj  dodeljen  Korisniku  u sledećim slučajevima:

-ukoliko postoji sumnja da oprema Korisnika ometa rad javne fiksne komunikacione   mreže   ili   nesmetano   korišćenje   opreme   drugih Korisnika – do otklanjanja smetnji;

-zbog  otklanjanja  tehničkog  kvara  ili  obavljanja  drugih  neophodnih radova na mreži.

19.    POSTUPANJE SA PODACIMA O LIČNOSTI

Korisnik  se  obavezuje  da  Astra  Telekom-u  dostavi  potpune  i  tačne lične  podatke  i  da  u  slučaju  promene  istih  obavesti  Astra  Telekom, najviše   15   dana   nakon   promene.   Ukoliko   Korisnik   to   ne   učini, odgovaraće za svaku štetu koja zbog toga nastane Astra Telekom-u ili trećim licima, odnosno propust Korisnika da Astra Telekom obavesti o promeni   podataka   ne   oslobadja   Korisnika   preuzetih   obaveza   po zaključenom  Ugovoru.  Promenom  podataka  Korisnika  smatra  se  i promena imena  i prezimena  fizičkog lica,  promena  poslovnog imena privrednog društva, kao i slučaj statustnih promena privrednog društva u skladu sa važećim propisima.

Prihvatanjem  ovih  Opštih  uslova  Korisnik  dobrovoljno  daje  pristanak Astri  Telekom  da  prikuplja,  obrađuje  i  čuva  njegove  lične  podatke odnosno izjavljuje da je upoznat sa svrhom obrade podataka i drugim okolnostima i pravima iz člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao  i  da  je  saglasan  za  obradu  istih,  te  daje  neopozivi  pristanak  da Astra   Telekom   lične   podatke  Korisnika  može   prikupljati,  čuvati  i obrađivati u svrhu izrade finansijskog zaduženja radi obračuna i izrade računa, u svrhu oglašavanja i informisanja o proizvodima i uslugama Astra Telekom-a i njegovih povezanih pravnih lica, u svrhu direktnog komuniciranja  sa  Korisnikom  radi  odgovaranja  na  zahteve  /  prijave  i upite primljene putem  elektronske pošte i drugih  oblika komunikacije koji  su  dostupni  korisnicima,  u   svrhu  obaveštavanja  Korisnika  o mogućnosti    primanja    obaveštenja    o    proizvodima,    uslugama    i aktivnostima  Astra  Telekom-a  i  njegovih  povezanih  pravnih  lica,  u svrhu pozivanja radi učestvovanja u anketama o proizvodima i slično, u  svrhu  pružanja  usluga  sa  dodatom  vrednošću,  u  svrhu  pružanja efikasne korisničke podrške, u svrhu  statističke  obrade na način koji ne  omogućuje  identifikaciju  pojedinačnog  Korisnika  radi  dobijanja objedinjenih statističkih podataka.

Prihvatanjem ovih Opštih uslova Korisnik dobrovoljno daje pristanak i neopozivo  i  bezuslovno  ovlašćuje  Astra  Telekom  da  ima  pravo  da njegove lične podatke dostavi nadležnim regulatornim telima, odnosno drugim  licima  kojima  je  shodno  zakonskim  propisima  u  obavezi  da dostavi lične podatke o korisnicima svojih usluga, spoljnim revizorima kao  i  svim  trećim  licima  sa  kojima  Astra  Telekom  ima  zaključene odgovorajuće    ugovore    o   poslovnoj    saradnji,   odnosno    čuvanju poverljivosti  podataka,  a  koji  su  neophodni  za  realizaciju  poslovnog odnosa   ili  su   u  vezi   sa   poslovnim   odnosom   Astra   Telekom-a   i Korisnika.   Korisnik   je   saglasan   da   Astra   Telekom   može   preneti potraživanja  iz  Ugovora  na  treće  lice,  a  samim  tim  i  podatke  o Korisniku može ustupiti trećem licu radi naplate potraživanja, odnosno radi izvršenja drugih preuzetih obaveza Korisnika po Ugovoru. Astra Telekom nije dužan da proverava vlasništvo adrese elektronske pošte - emaila i brojeva telefona koji su dostavljeni Astra Telekom-u prilikom  prijave  za  uslugu  i  zaključenja  Ugovora  i  Korisnik  preuzima odgovornost za tačnost datih podataka.

20.    PRENOS PRAVA PO UGOVORU

Ugovor u celini ili bilo koje pravo i obaveza po Ugovoru se ne mogu preneti  na  treće  lice  (u  daljem  tekstu:  Novi  korisnik) bez  saglasnosti Astra Telekom-a. Zahtev za prenos Korisničkog odnosa podnosi se u Poslovnoj   jedinici   Astra   Telekom-a   uz   prisustvo   oba   Korisnika. Prilikom podnošenja zahteva oba Korisnika prilažu na uvid ličnu kartu. Astra  Telekom  će  na  zahtev  Korisnika  izvršiti  prenos  Korisničkog odnosa  na  novog  Korisnika,  zasnivanjem  Korisničkog  odnosa  sa novim  Korisnikom,  u  skladu  sa  ovim  Opštim  uslovima,  samo  pod uslovom da je Korisnik izmirio sve svoje obaveze prema Astri Telekom dospele do dana podnošenja Zahteva za prenos.

Novi korisnik preuzima prava i obaveze prethodnika uključujući i prava i  obaveze  vezane  za  minimalni  period  korišćenja  usluga  definisanih Ugovorom  koji  preuzima  od  Korisnika  koji  prenosi  svoj  korisnički ugovor.  U  slučaju  da  Korisnik  koji  prenosi  svoj  korisnički  Ugovor  ne izmiri   sva   svoja   dospela,   a   neplaćena   dugovanja   prema   Astri Telekom,   plaćanje   svih   usluga   korišćenih   od   strane   Korisnika prenosioca Ugovora biće zatražena od Novog korisnika.

U   slučaju   smrti   Korisnika,   ukoliko   njegovi   naslednici   ili   članovi porodice  nastave  sa  korišćenjem  usluga  mogu  podneti  zahtev  za prenos    Korisničkog    odnosa,    pri    čemu    na    sebe    preuzimaju odgovornost   za   neplaćene   račune,   kao   i   za   minimalni   period korišćenja usluga definisanih Ugovorom koji preuzima od preminulog Korisnika.  Astra  Telekom  može  preneti  svoja  prava  i  obaveze  iz Ugovora na treće lice, uz prethodno obaveštavanje korisnika.

21.    ZAVRŠNE ODREDBE

Ukoliko  neki  od  članova  Opštih  uslova  postane  suprotan  zakonu  ili neizvršiv,  to  neće  uticati  na  zakonitost  i  izvršivost  ostalih  članova  i uslova iz Ugovora i Opštih uslova. Astra   Telekom   i   Korisnik   će   sve   sporove   nastojati   da   reše sporazumom, a Korisnik se u tom cilju obavezuje da će se u slučaju bilo  kakvog  spora  prvenstveno  obratiti  Astri  Telekom  radi  mirnog  i vansudskog   rešavanja  spora.  Sporovi  koji  ne  mogu   da  se  reše sporazumno, rešavaće se pred nadležnim sudom. Ovi  Opšti  uslovi  objavljeni  su  na  internet  stranici  Astra  Telekom-a dana 31.05.2019. godine.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu dana 01.06.2019. godine.

Ovi  Opšti  uslovi  stupaju  na  snagu   i  primenjuju  se  isključivo  na korisnike koji zasnuju korisnički odnos počev od 01.06.2019. godine.

Stupanjem  na snagu ovih Opštih uslova prestaju  da važe  prethodno važeći u odnosu na nove korisnike.