024 / 257 257 Subotica, Karađorđev put 2

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA

Ko smo mi?

Adresa našeg veb mesta je: https://www.tippnet.rs.

TippNet prikuplja i obrađuje lične podatke korisnika oficijelne internet stranice i korisnika usluga, a sve u cilju pružanja što kvalitetnijeg nivoa usluga i servisa, kao i u cilju tehnološkog razvoja i promotivnih aktivnosti.

TippNet garantuje potpunu poverljivost i integritet podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti se obrađuju u skladu sa zakonom. Podaci su prikupljeni za specifične, jasne i pravno definisane svrhe i obrađuju na način koji je usklađen sa tim ciljevima.

Prilikom prikupljanja i obrade podataka TippNet poštuje načelo transparentnosti, zakonitosti i pravičnosti, načelo ograničenosti svrhe, srazmernosti, tačnosti podataka, bezbednosti podataka i zabrane diskriminacije. Podaci o ličnosti se obrađuju na način koji osigurava sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili štete, uz primenu odgovarajućih tehničkih ili organizacionih mera.

TippNet može da obrađuje podatke o ličnosti u slučajevima kada niste korisnik: u cilju vršenja anketa, poziva našeg Call centra, prilikom posete sajtu www.tippnet.rs

Ipak, treba imati u vidu da je internet internacionalna računarska mreža koji TippNet direktno ne kontroliše. Korisnik sajta ne sme koristiti www.tippnet.rs na način koji prouzrokuje štetu ili ugrožava interese ili sigurnost TippNeta ili trećih lica na bilo koji način. Svrha dokumenta i osnovni pojmovi

Ova Politika ima za cilj da na jasan, razumljiv i lako dostupan način objasni koje podatke o ličnosti prikupljamo, u koju svrhu, kako ih štitimo i kako možete da ostvarite svoja prava. Kako biste u potpunosti bili svesni prava koje posedujete i načina na koji možete da ih ostvarite potrebno je da znate da pojedini izrazi u ovom dokumentu imaju sledeće značenje:

 • Pod obradom podatka o ličnosti podrazumeva se svaka radnja koja se vrši automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima kao što je prikupljanje, upotreba, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, prilagođavanje, menjanje, otkrivanje, prenošenje, dostavljanje, pružanje na uvid, kopiranje, odnosno umnožavanje, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje, koje TippNet vrši direktno.
 • Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, direktno ili indirektno (u daljem tekstu: podatak ili podatak o ličnosti).
 • Lice na koje se podaci odnose je svako fizičko lice (pojedinac) čiji se podaci o ličnosti obrađuju od strane TippNeta.
 • Posebnu vrstu podataka o ličnosti čine podaci o ličnosti kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica,podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica. Načela obrade podataka o ličnosti

TippNet želi da bude pouzdan partner svojim korisnicima u zaštiti njihovih podataka o ličnosti i da opravda poverenje koje joj je ukazano. Zbog toga podatke o ličnosti:

 • obrađujemo u dobroj veri i na transparantan način;
 • prikupljamo i obrađujemo u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite;
 • obrađujemo kako bismo korisnicima pružili bolje servise i usluge, a u skladu s njihovim potrebama.
 • TippNet preduzima neophodne mere kako bi obezbedio odgovarajuću zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju:
 • lične podatke naših korisnika obrađujemo u skladu s važećim propisima i zakonima;
 • prikupljene podatke obrađujemo u skladu sa zakonitim svrhama i to samo u minimalnom trajanju potrebnom da se ta svrha ostvari, osim ako, u skladu s važećim zakonodavstvom, nismo dužni da ih čuvamo;
 • poštujemo sva prava koja su korisnicima zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući pravo na pristup ličnim podacima, pravo na ispravljanje podataka, pravo na prigovor itd;
 • sprovodimo neophodne tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili podatke naših korisnika i sprečili bilo kakve slučajeve nezakonitog uništavanja, nezakonitog pristupa, slučajnog gubitka, izmena, kao i bilo kog drugog nezakonitog oblika obrade.
 • Obaveštenje o kolačićima (eng. “cookies”)

Tokom korišćenja zvanične internet stranice, TippNet može da sačuva određene informacije putem kolačića (eng. “cookie”) na računar korisnika i time omogućava stranici da prikaže informacije relevantne i prilagođene pojedinačnim potrebama. Važno je da razumete šta su to kolačići!

Kolačić ili cookie je mala datoteka koja se čuva na korisnikovom računaru u trenutku kada pristupite određenim veb stranicama. Kolačići omogućavaju veb stranici da prepozna interese korisnika prema onome što je korisnik prilikom povratka na stranicu odabrao. Kolačić sam po sebi ne služi prikupljanju podataka, već je sredstvo koje doprinosti isporuci prilagođenijeg sadržaja korisniku.

TippNet koristi kolačiće radi:

 • Identifikacije korisnika;
 • Procene broja poseta;
 • Praćenja pretraživanja sajta;
 • Merenja web saobraćaja.
 • Internet pretraživači (eng. „browsers“) omogućavaju kontrolu i upravljanje kolačićima. U zavisnosti od toga koji pretraživač koristite, korisna uputstva možete naći na njihovim zvaničnim stranicama.

TippNet koristi Google Analytics, za sakupljanje standardnih informacija o posetama internet stranici i detalje o ponašanju posetilaca. Svrha obrade podataka ima za cilj praćenje posećenosti, u smislu broja posetilaca različitih delova sajta. Obrada informacija ne identifikuje nikoga. Google nema saglasnost da obrađuje podatke na način koji bi otkrio identitet lica koja posećuju web stranicu TippNet-a. Koje podatke o ličnosti obrađujemo?

TippNet prikuplja i obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti:

1. Informacije sadržane u evidencijama o komunikacijama i prepiskama u situacijama uspostavljanja kontakta od strane Korisnika, Zainteresovanih i drugih fizičkih lica.

Ovi podaci uključuju snimke razgovora sa Kontakt centrom, pisanu ili elektronsku komunikaciju.

2. Informacije koje se prikupljaju radi ispunjenja zakonskih obaveza.

Ovo podrazumeva podatke o ličnosti koje je TippNet u obavezi da prikuplja, čuva i obrađuje u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije i dostavlja nadležnim državnim telima (sudovi, istražni organi i sl.).

3. Ostale informacije koje se prikupljaju radi realizacije određenog legitimnog interesa TippNeta.

Kada se podaci o ličnosti obrađuju na osnovu legitimnog interesa, TippNet sa posebnom pažnjom uzima u obzir uticaj obrade na prava i slobode lica na koje se podaci odnose. Legitimni interesi TippNeta nisu pretpostavljeni interesima lica na koje se podaci odnose. U slučaju da su u odnosu na legitimni interes TippNeta, pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice, TippNet neće vršiti obradu, izuzev ukoliko ne dobije izričiti pristanak lica na koje se podaci odnose, odnosno pristanak roditelja koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnog lica u skladu sa relevantnom regulativom.

TippNet ne obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti. Izuzetno, TippNet može obrađivati ove vrste podataka jedino u sledećim slučajevima: ukoliko je lice na koje se podaci odnose dalo svoj izričiti pristanak u skladu sa Zakonom, ukoliko je takva obrada neophodna za izvršenje zakonskih obaveza TippNeta, ukoliko je u svojstvu zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose, ukoliko su podaci očigledno javno dostupni, ukoliko se obrada vrši u cilju realizacije pravnog zahteva i u cilju ostvarivanja javnog interesa koji je definisan zakonom.

Kada kao posetioci ostavite komentar ili popunite obrazac na našoj veb stranici, sakupljamo podatke prikazane u obrascu koji popunjavate kao i Vašu IP adresu i nisku user agent Vašeg pretraživača za pomoć u otkrivanju nepoželjnog.

Anonimizovana niska napravljena od Vaše adrese e-pošte može biti dostavljena usluzi Gravatar da bi se videlo da li je koristite. Politika privatnosti usluge Gravatar je dostupna ovde: https://automattic.com/privacy/.

Ukoliko posetite našu stranicu za prijavljivanje, postavićemo privremeni kolačić za određivanje da li Vaš pretraživač prihvata kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i odbacuje se nakon Vašeg zatvaranja pretraživača. Ugnežđeni sadržaj sa drugih veb mesta

Članci na našoj internet stranici mogu da sadrže ugnežđeni sadržaj (na primer, video snimke, slike, članke, itd). Ugnežđeni sadržaj sa drugih veb stranica se ponaša na potpuno isti način kao da ste posetili drugo veb mesto. Ta veb mesta mogu da prikupe podatke o vama, koriste kolačiće, ugnezde dodatno praćenje od strane treće strane i nadgledaju vašu interakciju sa tim ugnežđenim sadržajem, uključujući praćenje Vaše interakcije sa ugnežđenim sadržajem ukoliko imate nalog i prijavljeni ste na to veb mesto. Svrha i pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Svrha i pravni osnov za obradu podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose, zavise od vrste poslovnog odnosa koji zasnivate sa TippNetom i oni se obrađuju samo u obimu koji je nužan za ispunjenje svrhe u koju se prikupljaju.

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka može biti propisan zakonom ili se prikupljanje i obrada vrše u svrhu zaštite legitimnog interesa TippNeta ili trećeg lica ili na osnovu saglasnosti lica na koje se podaci odnose, kao što je detaljnije prikazano u nastavku ove Politike.

TippNet podatke o ličnosti lica na koje se podaci odnose, obrađuje samo onda kada je takva obrada zakonita. Obrada je zakonita u sledećim slučajevima:

1) izvršenje zakonskih obaveza – u određenim slučajevima važeće zakonodavstvo Republike Srbije nalaže TippNetu da obrađuje lične podatke o svojim korisnicima u određene svrhe, na određeni način i/ili na određeni period. Primeri slučajevima u kojima TippNet obrađuje podatke o ličnosti kako bi ispunio svoje zakonske obaveze navedeni su u nastavku:

– Obrađujemo podatke o ličnosti kada smo prema važećem zakonodavstvu dužni da dostavimo informacije nadležnim organima.

Zakonodavstvo Republike Srbije zahteva da TippNet čuva određene podatke o ličnosti korisnika u određenom periodu. Podaci o saobraćaju, kao i podaci o lokaciji, smatraju se „zadržanim podacima“ o elektronskim komunikacijama i dužni smo da ih, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, zadržimo 12 meseci. Ako postoje zakonski propisi, tada podaci koje obrađuje TippNet moraju da budu dostavljeni nadležnim organima.

1) po osnovu saglasnosti korisnika – razlozi zbog kojih će TippNet tražiti izričitu saglasnost Korisnika i/ili Zainteresovanih lica između ostalog su:

 • informisanje o ponudi i pogodnostima TippNeta;
 • anketiranje.
 • Povlačenje saglasnosti ne utiče na:

zakonitost obrade ličnih podataka na osnovu povučene saglasnosti pre povlačenja;

obradu ličnih podataka u svrhe za koje nije potrebna saglasnost prema odredbama ove Politike.

2) Obrada je neophodna u cilju životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica.

3) Obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu.

Načini prikupljanja podataka o ličnosti

TippNet podatke o ličnosti prikuplja na sledeće načine:

1) Direktno od Korisnika ili Zainteresovanih lica, neposrednim dostavljanjem od strane Korisnika i/ili Zainteresovanog lica (kao na primer prilikom podnošenja zahteva za uslugu na prodajnim mestima, u toku komunikacije Korisnika/Zainteresovanog lica sa Kontakt centrom, prilikom podnošenja prigovora i slično);

2) Iz javno dostupnih izvora kao što su, na primer, podaci iz javno dostupnih servisa;

 • Preduslov za svako prikupljanje podataka o ličnosti je postojanje odgovarajućeg pravnog osnova u skladu sa Zakonom.
 • Pristup podacima o ličnosti i prenos podataka o ličnosti
 • Pristup podacima o ličnosti imaju samo zaposleni TippNeta.
 • Podaci o ličnosti dostupni su trećim licima izvan TippNeta samo u sledećim slučajevima:

ako postoji zakonska obaveza ili izričito ovlašćenje na osnovu zakona (npr. zahtev nadležnog organa); ako je za obavljanje pojedinih poslova angažovan obrađivač, pri čemu taj obrađivač deluje isključivo u skladu i po nalogu TippNeta; povezanim licima TippNeta, pod uslovom da za takav prenos ili pristup postoji pravni osnov (pristanak lica ili legitimni interes); ostalim licima izvan TippNeta za koje postoji izričiti pristanak lica na koje se podaci odnose.

TippNet u cilju efikasnosti poslovanja i pružanja usluga može angažovati obrađivače podataka s kojima deli minimalni set podataka, kao što su pružaoci kurirskih usluga, prodajna mesta, pravna lica koja nam pružaju knjigovodstveno-računovodstvene usluge, tehnološki partneri, advokatske kancelarije i konsultantske firme a koji ispunjavaju uslove za sprovođenje mera za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i s kojima TippNet ima potpisan ugovor u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (član 45. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

TippNet koristi društvene mreže u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima, ali ne čuva podatke svojih pratilaca (eng. “followers”) niti obrađuje podatke izvan samih društvenih mreža.

TippNet može davati linkove ka trećim internet stranicama nad kojima nema kontrolu, ne poseduje podatke koji se tamo nalaze, ne garantuje i nije odgovoran za sadržaj, reklamu, proizvod ili drugi materijal koji je dostupan na takvoj stranici.

Društvene mreže i internet stranice funkcionišu prema svojim uslovima korišćenja i politikama privatnosti, pa Vas molimo da se upoznate sa istim. Bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Sa podacima o ličnosti postupa se kao sa poslovnom tajnom TippNeta i shodno tome klasifikovani su kao poverljivi, odnosno strogo poverljivi podaci. U skladu sa njihovom klasifikacijom, na njih se primenjuju adekvatne mere zaštite kojima se ovi podaci štite od povrede, neovlašćenog pristupa, slučajnog gubitka, uništenja, oštećenja, te svakog drugog ugrožavanja bezbednosti. U te svrhe primenjuju se tehničke i organizacione mere.

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja za posledicu ima ili može imati slučajno ili namerno uništenje, gubitak, izmenu ili neovlašćeno otkrivanje podataka o ličnosti prilikom njihove obrade, a koja može proizvesti visok rizik po prava i slobode fizičkih lica na koja se podaci odnose, TippNet će odmah po dobijanju saznanja o takvoj povredi, bez nepotrebnog odlaganja, obavestiti Poverenika i lice na koje se podaci odnose na jasan i razumljiv način uz obavezno navođenje podataka o kontaktu ovlašćenog lica za zaštitu podataka o ličnosti, opis mogućih posledica, kao i opis preduzetih mera. TippNet će u slučaju povrede podataka o ličnosti odmah preduzeti odgovarajuće mere kako bi se sprečila dalja šteta po prava i slobode lica na koje se podaci odnose i kako bi se umanjile posledice nastale usled te povrede. Prava lica na koje se podaci odnose

Korisnici, Zainteresovana i druga lica na koje se podaci o ličnosti odnose, mogu ostvariti sledeća prava:

1. Pravo na pristup podacima o ličnosti – podnosilac zahteva za ostvarivanje ovog prava ima pravo na dobijanje informacije o postojanju obrade podataka o ličnosti koji se odnose na njega, o svrsi obrade, o vrsti podataka o ličnosti koji se obrađuju, primaocima ili kategorijama primalaca kojima se podaci o ličnosti otkrivaju ili mogu biti otkriveni, o rokovima čuvanja, o postojanju prava da se zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno prava na ograničenje obrade tih podataka, o postojanju prava da se podnese pritužba Povereniku.

2. Pravo na ispravku podataka o ličnosti – pravo da se zahteva ispravka netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da se nepotpuni podaci dopune.

3. Pravo na ograničavanje obrade podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

 • kada se osporava tačnost podataka o ličnosti, TippNet će privremeno ograničiti obradu u periodu koji je dovoljan za proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • kada ne postoji pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, a lice na koje se podaci odnose protivi se brisanju podataka radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva;
 • TippNetu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • kada se ulaže prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane TippNeta preteže nad interesima tog lica.

4. Pravo na prigovor odnosi se na pravo lica da u svakom trenutku može podneti prigovor TippNetu na zakonitost obrade njegovih podataka o ličnosti koje su ustanovljene na osnovu odgovarajućih pravnih osnova za obradu:

 • TippNet će po prijemu prigovora ograničiti obradu, a nakon završene procene osnovanosti prigovora, prekinuti sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako predoči da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.
 • Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.
 • Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.

5. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) podataka o ličnosti koji se odnose na lice koje je podnelo zahtev može se ostvariti u sledećim slučajevima:

 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • lice na koje se podaci odnose opozove pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • lice na koje se podaci odnose uložilo je prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose.

6. Pravo lica na prenosivost podataka znači pravo lica (i obavezu TippNeta) da podatke o ličnosti koji je prethodno lice dostavilo TippNetu u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu, TippNet primi od njega, kao i pravo da se takvi podaci lica na koje se oni odnose prenesu iz TippNeta drugom rukovaocu. Način ostvarivanja prava lica na koje se podaci odnose

Lica na koja se podaci o ličnosti odnose, mogu ostvariti svoja prava, popunjavanjem odgovarajućeg pisanog zahteva na propisanom obrascu (dostupnom u poslovnicama TippNeta).

Zahtev za ostvarivanje prava iz prethodnog dela ove Politike, mogu preuzeti u bilo kojoj poslovnici TippNeta. Zahtev treba da bude čitljiv, razumljiv i potpisan. Potpisani zahtev za ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose dostavlja se u bilo kojoj poslovnici TippNeta. TippNet će na zahtev odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema kompletnog i ispravnog zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje TippNet će obavestiti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

TippNet pruža informacije informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz člana 26, čl. 29. do 31, člana 36. i 37. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti bez naknade. Ako je zahtev lica na koje se podaci odnose očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, TippNet može da:

 • naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu;
 • odbije da postupi po zahtevu.

TippNet je dužna da licu na koje se podaci odnose na njegov zahtev dostavi kopiju podataka koje obrađuje (čl. 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) i može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Kontakt podaci rukovaoca

Kontakt podaci TippNeta su:

Adresa: TippNet d.o.o., Karađorđev Put 2, Subotica
Kontakt centar: 024 / 555 765
e-mail: support@tippnet.com

TippNet Korisnički centar može vam pomoći da stupite u kontakt s našim licem zaduženim za zaštitu podataka o ličnosti ili mu se možete obratiti direktno na e-mail adresu: support@tippnet.rs Podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd (u ovom tekstu: Poverenik).

Lice na koja se podaci o ličnosti odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti od strane TippNeta u suprotnosti sa odredbama Zakona. Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Vaša prava u vezi sa podacima o ličnosti koje TippNet obrađuje o Vama, možete ostvariti u svim poslovnicama. Sva dodatna pitanja koja se odnose na obradu vaših podataka o ličnosti, kao i pitanja u vezi sa ostvarivanjem vaših prava možete uputiti licu za zaštitu podataka o ličnosti na adresu support@tippnet.rs. Rokovi čuvanja podataka o ličnosti

TippNet čuva podatke o ličnosti onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe obrade, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vreme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom.

Nakon isteka perioda za obradu ličnih podataka, ti podaci se anonimizuju ili brišu, osim:

 • ukoliko su potrebni za obračun troškova elektronskih komunikacija, a možemo vršiti njihovu obradu do zastarevanja potraživanja u skladu sa opštim propisima kojima se uređuju dužničko-poverilački odnosi;
 • u slučaju da je pokrenut postupak prinudne naplate neplaćenih potraživanja;
 • ako je priložena reklamacija na uslugu u roku, sve do okončanja postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima (npr. Zakon o elektronskim komunikacijama, Zakon o zaštiti potrošača i dr.). Stupanje na snagu Politike privatnosti

Ova Politika stupa na snagu dana 23.08.2019. godine i primenjuje se na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Ova Politika može biti izmenjena ili dopunjena usled izmena važećeg zakonodavstva, na inicijativu TippNeta, korisnika ili nadležnog organa (npr. Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja i podataka o ličnosti).

Preporučuje se da korisnici redovno proveravaju najnoviju verziju Politike zaštite podataka o ličnosti korisnika TippNeta na TippNet internet stranici.